Nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc dù… thừa nguồn

Công suốt nguồn giảm mạnh vào buổi tối